ABCB式的成语

以华制华

yǐ huá zhì huá

华:中国人;制:控制。用中国人控制中国人

成语出处

毛泽东《关于国际新形势对新华日报记者的谈话》:“它将更厉害地进行其‘以华制华’的政治进攻和‘以战养战’的经济侵略。”

以血偿血

yǐ xuè cháng xuè

用仇敌的血来洗雪血仇。指杀敌报仇

成语出处

鲁迅《忽然想到》:“倘有敌人,我们就早该抽刃而起,要求‘以血偿血’了。”

一动不动

yī dòng bù dòng

指静止不动或懒得活动

成语出处

王朔《浮出海面》:“我继续一动不动地凝视他们,这对可怜的情人实在无法保持冷静,松开嘴,忿忿地起身走了。”

以夷攻夷

yǐ yí gōng yí

使夷人自相攻伐。本是封建统治阶级对少数民族实行的一种民族分化政策。晚清时,亦指利用西方的科学技术来对付资本主义国家的侵略。

成语出处

《汉书·晁错传》:“以蛮夷攻蛮夷,中国之形也。”颜师古注:“不烦华夏之兵,使其同类互相攻击也。”《明史·李材传》:“给事中唐尧钦等亦言:‘材以夷攻夷,功不可泯。’”

以眼还眼

yǐ yǎn huán yǎn

成语正音

还,不能读作“hái”。

用瞪眼回击瞪眼。比喻用对方使用的手段来回击对方。

成语出处

《旧约全书·申命记》:“以眼还眼,以牙还牙,以手还手,以脚还脚。”

以老卖老

yǐ lǎo mài lǎo

仗着年纪大、资格老而自以为比人高明。

成语出处

曹禺《北京人》第一幕:“张:(遇见了爷爷辈的这般以老卖老的同事,只好顺嘴胡溜,嘻嘻地)是啊是啊,陈奶奶。”

以血洗血

yǐ xuè xǐ xuè

洗:洗雪。用仇敌的血来洗雪血仇。指杀敌报仇。

成语出处

《旧唐书·源休传》:“我国人皆欲杀汝,唯我不然。汝国已杀突董等,吾又杀汝,犹以血洗血,污益甚尔。”

以瞽引瞽

yǐ gǔ yǐn gǔ

让盲人给盲人引路。比喻让愚昧无知的人去引导愚昧无知的人,只能使其更加迷惑。

成语出处

太平天国·洪秀全《原道觉世训》:“怪人佛老之徒出,自中魔计,以瞽引瞽,讹人以不可知之事,以售己诈……兼之魔鬼入心,遂造出无数怪诞邪说,迷惑害累世人。”

以恶报恶

yǐ è bào è

用恶行去回报别人的恶行。

成语出处

《榖梁传·僖公二十三年》:“伐国不言围邑。此言围邑,何也?不正其以恶报恶也。”范宁注:“前十八年。宋伐齐之丧,是恶也;今齐乘胜而报,是以恶报恶也。”

至言去言

zhì yán qù yán

至言:至理明言。至理明言,不以平常的语言表达

成语出处

战国·宋·庄周《庄子·知北游》:“至言去言,至为去为,齐知之所知,则浅矣。”